Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 190 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 190 Next Page
Page Background

ǫȇȒȣȔȌȉȕȘșȕȞȔȢȐ țȌȋȌȗȇȒȣȔȢȐ ȚȔȏȉȌȗȘȏșȌș

ǷȕȘȘȏȦ

Ȋ ǩȒȇȋȏȉȕȘșȕȑ ȚȒ ǸȚȜȇȔȕȉȇ

dzȌȘșȕ ȔȇȜȕȍȋȌȔȏȦ ǺȔȏȉȌȗȘȏșȌșȇ

Ȋ ǩȒȇȋȏȉȕȘșȕȑ ȕ ǷȚȘȘȑȏȐ ȖȕȘȌȒȕȑ ǧȦȑȘ

ȑȇȓȖȚȘ ǫǩǻǺ

ǷȌȑșȕȗȇș

UHFWRUDW#GYIX UX

DZȕȔșȇȑșȔȢȐ ȝȌȔșȗ ǶȗȏȧȓȔȕȐ ȑȕȓȏȘȘȏȏ

SULHP#GYIX UX

ǵșȋȌȒ ȖȗȏȉȒȌȞȌȔȏȦ ȏȔȕȘșȗȇȔȔȢȜ ȘșȚȋȌȔșȕȉ

LQWHUDGPLVVLRQ#GYIX UX

ǵșȋȌȒ Ȗȕ ȗȇȈȕșȌ Ș ȏȔȕȘșȗȇȔȔȢȓȏ ȘșȚȋȌȔșȇȓȏ

LQWHUDGYLVLQJ#GYIX UX

ǨȇȑȇȒȇȉȗȏȇș Ȉ ȓȇȊȏȘșȗȇșȚȗȇ ȓ ȘȖȌȝȏȇȒȏșȌș Ș

dzȇșȌȓȇșȏȞȌȘȑȏȌ ȏ ȌȘșȌȘșȉȌȔȔȢȌ ȔȇȚȑȏ

ȓȇșȌȓȇșȏȑȇ ȏ

ȓȌȜȇȔȏȑȇ Ȉ ȓ ȑȕȓȖȣȥșȌȗȔȢȌ ȏ ȏȔțȕȗȓȇȝȏȕȔȔȢȌ ȔȇȚȑȏ Ȉ

țȏȎȏȑȇ ȏ ȇȘșȗȕȔȕȓȏȦ Ȉ ȓ ȜȏȓȏȦ Ȉ ȓ Ș ȔȇȚȑȏ ȕ ȎȌȓȒȌ Ȉ

ȓ ȈȏȕȒȕȊȏȞȌȘȑȏȌ ȔȇȚȑȏ Ȉ ȓ

ǯȔȍȌȔȌȗȔȕȌ ȋȌȒȕ șȌȜȔȕȒȕȊȏȏ ȏ șȌȜȔȏȞȌȘȑȏȌ ȔȇȚȑȏ

ȇȗȜȏșȌȑșȚȗȇ Ȉ ȓ șȌȜȔȏȑȇ ȏ șȌȜȔȕȒȕȊȏȏ ȘșȗȕȏșȌȒȣȘșȉȇ Ȉ ȓ Ș

ȏȔțȕȗȓȇșȏȑȇ ȏ ȉȢȞȏȘȒȏșȌȒȣȔȇȦ șȌȜȔȏȑȇ Ȉ ȓ

ȏȔțȕȗȓȇȝȏȕȔȔȇȦ ȈȌȎȕȖȇȘȔȕȘșȣ Ȉ Ș ȤȒȌȑșȗȕȔȏȑȇ

ȗȇȋȏȕșȌȜȔȏȑȇ ȏ ȘȏȘșȌȓȢ ȘȉȦȎȏ Ȉ ȓ țȕșȕȔȏȑȇ

ȖȗȏȈȕȗȕȘșȗȕȌȔȏȌ ȕȖșȏȞȌȘȑȏȌ ȏ ȈȏȕșȌȜȔȏȞȌȘȑȏȌ ȘȏȘșȌȓȢ ȏ

șȌȜȔȕȒȕȊȏȏ Ȉ ȓ ȤȒȌȑșȗȕ ȏ șȌȖȒȕȤȔȌȗȊȌșȏȑȇ Ȉ ȓ ȦȋȌȗȔȇȦ

ȤȔȌȗȊȌșȏȑȇ ȏ șȌȜȔȕȒȕȊȏȏ Ȉ ȓȇȟȏȔȕȘșȗȕȌȔȏȌ Ȉ ȓ

ȜȏȓȏȞȌȘȑȏȌ șȌȜȔȕȒȕȊȏȏ Ȉ ȓ ȖȗȕȓȢȟȒȌȔȔȇȦ ȤȑȕȒȕȊȏȦ ȏ

ȈȏȕșȌȜȔȕȒȕȊȏȏ Ȉ ȓ Ș șȌȜȔȕȘțȌȗȔȇȦ ȈȌȎȕȖȇȘȔȕȘșȣ ȏ

ȖȗȏȗȕȋȕȕȈȚȘșȗȕȐȘșȉȕ Ȉ ȓ Ș ȖȗȏȑȒȇȋȔȇȦ ȊȌȕȒȕȊȏȦ ȊȕȗȔȕȌ

ȋȌȒȕ ȔȌțșȌȊȇȎȕȉȕȌ ȋȌȒȕ ȏ ȊȌȕȋȌȎȏȦ Ȉ ȓ Ș șȌȜȔȕȒȕȊȏȏ

ȓȇșȌȗȏȇȒȕȉ Ȉ ȓ șȌȜȔȏȑȇ ȏ șȌȜȔȕȒȕȊȏȏ ȔȇȎȌȓȔȕȊȕ șȗȇȔȘȖȕȗșȇ

Ȉ ȓ șȌȜȔȏȑȇ ȏ șȌȜȔȕȒȕȊȏȏ ȑȕȗȇȈȒȌȘșȗȕȌȔȏȦ ȏ ȉȕȋȔȕȊȕ

șȗȇȔȘȖȕȗșȇ Ȉ ȓ ȚȖȗȇȉȒȌȔȏȌ ȉ șȌȜȔȏȞȌȘȑȏȜ ȘȏȘșȌȓȇȜ Ȉ ȓ

șȌȜȔȕȒȕȊȏȏ ȒȌȊȑȕȐ ȖȗȕȓȢȟȒȌȔȔȕȘșȏ ȓ

ǮȋȗȇȉȕȕȜȗȇȔȌȔȏȌ ȏ ȓȌȋȏȝȏȔȘȑȏȌ ȔȇȚȑȏ

țȚȔȋȇȓȌȔșȇȒȣȔȇȦ

ȓȌȋȏȝȏȔȇ Ș ȑȒȏȔȏȞȌȘȑȇȦ ȓȌȋȏȝȏȔȇ Ș ȔȇȚȑȏ ȕ ȎȋȕȗȕȉȣȌ ȏ

ȖȗȕțȏȒȇȑșȏȞȌȘȑȇȦ ȓȌȋȏȝȏȔȇ ȓ țȇȗȓȇȝȏȦ Ș

ǴȇȚȑȏ ȕȈ ȕȈȠȌȘșȉȌ

ȖȘȏȜȕȒȕȊȏȞȌȘȑȏȌ ȔȇȚȑȏ Ȉ ȓ ȤȑȕȔȕȓȏȑȇ

ȏ ȚȖȗȇȉȒȌȔȏȌ Ȉ ȓ ȘȕȝȏȕȒȕȊȏȦ ȏ ȘȕȝȏȇȒȣȔȇȦ ȗȇȈȕșȇ Ȉ ȓ

ȥȗȏȘȖȗȚȋȌȔȝȏȦ Ȉ ȓ ȖȕȒȏșȏȞȌȘȑȏȌ ȔȇȚȑȏ ȏ ȗȌȊȏȕȔȕȉȌȋȌȔȏȌ

Ȉ ȓ ȘȗȌȋȘșȉȇ ȓȇȘȘȕȉȕȐ ȏȔțȕȗȓȇȝȏȏ ȏ ȏȔțȕȗȓȇȝȏȕȔȔȕ

ȈȏȈȒȏȕșȌȞȔȕȌ ȋȌȒȕ Ȉ ȓ ȘȌȗȉȏȘ ȏ șȚȗȏȎȓ Ȉ ȓ

ǵȈȗȇȎȕȉȇȔȏȌ ȏ ȖȌȋȇȊȕȊȏȞȌȘȑȏȌ ȔȇȚȑȏ

ȕȈȗȇȎȕȉȇȔȏȌ ȏ

ȖȌȋȇȊȕȊȏȞȌȘȑȏȌ ȔȇȚȑȏ Ȉ ȓ

ǪȚȓȇȔȏșȇȗȔȢȌ ȔȇȚȑȏ

ȦȎȢȑȕȎȔȇȔȏȌ ȏ ȒȏșȌȗȇșȚȗȕȉȌȋȌȔȏȌ Ȉ

ȓ ȏȘșȕȗȏȦ ȏ ȇȗȜȌȕȒȕȊȏȦ Ȉ ȓ țȏȒȕȘȕțȏȦ Ȥșȏȑȇ ȏ

ȗȌȒȏȊȏȕȉȌȋȌȔȏȌ Ȉ ȓ șȌȕȒȕȊȏȦ Ȉ ȓ țȏȎȏȞȌȘȑȇȦ ȑȚȒȣșȚȗȇ ȏ

ȘȖȕȗș Ȉ ȓ

ǯȘȑȚȘȘșȉȕ ȏ ȑȚȒȣșȚȗȇ

ȏȘȑȚȘȘșȉȕȎȔȇȔȏȌ ȓ ȑȚȒȣșȚȗȕȉȌȋȌȔȏȌ

ȏ ȘȕȝȏȕȑȚȒȣșȚȗȔȢȌ ȖȗȕȌȑșȢ Ȉ ȓ ȏȎȕȈȗȇȎȏșȌȒȣȔȕȌ ȏ

ȖȗȏȑȒȇȋȔȢȌ ȉȏȋȢ ȏȘȑȚȘȘșȉ Ȉ ȓ

ǫǩǻǺ ² ȕȋȏȔ ȏȎ ȑȗȚȖȔȌȐȟȏȜ ȉȚȎȕȉ Ȕȇ ǫȇȒȣȔȌȓ ǩȕȘșȕȑȌ ǷȕȘȘȏȏ

ȇȑȇȋȌȓȏȞȌȘȑȏȐ țȕȗȖȕȘș ȘșȗȇȔȢ ȉ ǧȎȏȇșȘȑȕ ǹȏȜȕȕȑȌȇȔȘȑȕȓ

ȗȌȊȏȕȔȌ ǸȕȜȗȇȔȦȦ ȓȔȕȊȕȒȌșȔȏȌ ȔȇȚȞȔȢȌ șȗȇȋȏȝȏȏ ȏ ȕșȘȒȌȍȏȉȇȦ

ȔȕȉȌȐȟȏȌ ȕȈȗȇȎȕȉȇșȌȒȣȔȢȌ șȗȌȔȋȢ ȓȢ ȘșȗȌȓȏȓȘȦ Șșȇșȣ ȒȚȞȟȏȓ

ȔȇȚȞȔȕ ȕȈȗȇȎȕȉȇșȌȒȣȔȢȓ ȝȌȔșȗȕȓ ǧǹǷ

ǴȕȉȢȐ ȑȇȓȖȚȘ ǫȇȒȣȔȌȉȕȘșȕȞȔȕȊȕ țȌȋȌȗȇȒȣȔȕȊȕ ȚȔȏȉȌȗȘȏșȌșȇ Ȗȕ

ȖȗȇȉȚ ȘȞȏșȇȌșȘȦ ȒȚȞȟȏȓ ȔȌ șȕȒȣȑȕ ȉ ǷȕȘȘȏȏ Ȕȕ ȏ ȕȋȔȏȓ ȏȎ ȒȚȞȟȏȜ

ȉ ȓȏȗȌ ǵȔ ȗȇȘȖȕȒȕȍȌȔ Ȕȇ ȈȌȗȌȊȚ ǹȏȜȕȊȕ ȕȑȌȇȔȇ ȉ ȤȑȕȒȕȊȏȞȌȘȑȏ

ȞȏȘșȕȓ ȗȇȐȕȔȌ ȕȘșȗȕȉȇ ǷȚȘȘȑȕȊȕ ȗȦȋȕȓ Ș ǩȒȇȋȏȉȕȘșȕȑȕȓ Ȅșȕ

ȔȇȘșȕȦȠȏȐ ȘșȚȋȌȔȞȌȘȑȏȐ Șȓȇȗș ȑȇȓȖȚȘ ȚȋȕȈȔȢȐ ȘȉȌșȒȢȐ

ȊȕȘșȌȖȗȏȏȓȔȢȐ ȏ ȈȌȎȕȖȇȘȔȢȐ ȉ ȑȕșȕȗȕȓ ȉȓȌȘșȌ ȚȞȇșȘȦ ȏ ȋȗȚȍȇș

ȘșȚȋȌȔșȢ ȏȎ ǷȕȘȘȏȏ ȏ ȋȗȚȊȏȜ ȘșȗȇȔ

ǺȔȏȉȌȗȘȏșȌș ȖȌȗȌȜȕȋȏș ȑ ȔȕȉȕȓȚ ȤșȇȖȚ ȘȉȕȌȊȕ ȗȇȎȉȏșȏȦ ȝȌȒȣ

ȑȕșȕȗȕȊȕ ² ȖȗȌȉȗȇșȏșȣ ǫǩǻǺ ȉ ȑȗȚȖȔȌȐȟȏȐ Ȕȇ ǫȇȒȣȔȌȓ ǩȕȘșȕȑȌ

ȕȈȗȇȎȕȉȇșȌȒȣȔȢȐ ȏȘȘȒȌȋȕȉȇșȌȒȣȘȑȏȐ ȏ ȏȔȔȕȉȇȝȏȕȔȔȢȐ ȝȌȔșȗ

ȖȗȏȉȒȌȑȇȥȠȏȐ ȑ ȘȌȈȌ șȇȒȇȔșȒȏȉȚȥ ȓȕȒȕȋȌȍȣ ȒȚȞȟȏȜ ȚȞȌȔȢȜ

ȉȢȘȕȑȕșȌȜȔȕȒȕȊȏȞȔȢȐ ȈȏȎȔȌȘ ȏȎ ǷȕȘȘȏȏ ȏ ȏȎ Ȏȇ ȗȚȈȌȍȇ

ǶȗȕȊȗȇȓȓȢ ȏȎȚȞȌȔȏȦ ȗȚȘȘȑȕȊȕ ȦȎȢȑȇ ² ȚȗȕȉȔȌȐ ȕȈȚȞȌȔȏȦ

ȤȒȌȓȌȔșȇȗȔȢȐ ȈȇȎȕȉȢȐ ȖȌȗȉȢȐ ȘȌȗșȏțȏȑȇȝȏȕȔȔȢȐ ȉșȕȗȕȐ

ȘȌȗșȏțȏȑȇȝȏȕȔȔȢȐ șȗȌșȏȐ ȘȌȗșȏțȏȑȇȝȏȕȔȔȢȐ ȏ ȞȌșȉȌȗșȢȐ

ȘȌȗșȏțȏȑȇȝȏȕȔȔȢȐ ǶȗȌȋȉȇȗȏșȌȒȣȔȕȌ ȎȔȇȔȏȌ ȗȚȘȘȑȕȊȕ ȦȎȢȑȇ

ȔȌȕȈȦȎȇșȌȒȣȔȕ ǸȖȌȝȏȇȒȣȔȕ ȗȇȎȗȇȈȕșȇȔȔȢȌ ȖȗȕȊȗȇȓȓȢ

ȕȈȌȘȖȌȞȏȉȇȥș ȕȈȚȞȌȔȏȌ Ș ȔȚȒȌȉȕȊȕ ȚȗȕȉȔȦ

Гослицензия рег. № 2241 от 01.07.16. Госаккредитация рег. № 2160 от 30.08.16

ǶȗȕțȌȘȘȕȗȘȑȕ ȖȗȌȖȕȋȇȉȇșȌȒȣȘȑȏȐ ȘȕȘșȇȉ ȉȘȌȊȕ ²

3300

ȖȗȌȖȕȋȇȉȇșȌȒȌȐ ȏȎ ȔȏȜ ȋȕȑșȕȗȕȉ ȔȇȚȑ ²

347

ȑȇȔȋȏȋȇșȕȉ ²

1590

www.dvfu.ru

Ǫȕȋ ȕȘȔȕȉȇȔȏȦ

1899

ǾȏȘȒȕ ȘșȚȋȌȔșȕȉ

ǵȈȠȌȍȏșȏȌ

7500

ȓȌȘș ǸșȕȏȓȕȘșȣ ȕȈȚȞȌȔȏȦ

²

ȗȚȈ Ȋȕȋ

7

7