Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 190 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 190 Next Page
Page Background

ˢ ˵ˣˡ˯˴ ˢ˯ ͱ˸̨̢̛̞̙̕̕̚ ̢̡̢̟̤̣̞̞̬̓̔̏̒̕̚ ̡̢̤̞̙̙̣̣̒̕̕Ͳ ̡̟̣̏̑̏͹

̣̕ ̢̧̡̛̛̬̟̟̜̙̙̟̞̞̬̒̒̏̒̏̚ ̡̢̢̡̢̛̠̟̥̟̟̕͹̡̢̛̠̠̟̣̜̭̙̔̏̒̏̕̕̚

̢̢̟̣̏̒͜

̡̛̟̣̟̬̚ ̢̤̠̩̞̟̕ ̢̢̟̤̪̣̜̰̣̒̕̕ ̨̢̛̠̟̙̤̯̔̏̓̓̕̕

̢̰̣̜̭̞̟̣̭̔̕̕ ̟̣̒ ̤̗̕ ̞̏ ̡̠̟̣̰̗̞̙̙̕ ̢̛̰̣̟̔̒̕ ̜̣̕͜ ̡̢̘̣̙̒̏̒ ̞̕

̟̞̟̔ ̛̠̟̟̜̞̙̕̕ ̢̜̣̰̪̙̦̑̕ ̢̛̛̬̠̤̞̙̟̒̒ ̞̩̟̏̓̕ ̤̘͙̒̏

ˡ̡̜̟̰̏̓̔̏ ˰̡̡̟̝̝̓̏̕ ˣ̜̬̏̒ ˸̨̢̛̞̟̕̕̚ ˱̢̛̠̤̜̙̙̑̕ ̠̟ ̠̟̟̔̓͹

̛̣̟̒̕ ̝̟̜̟̬̦̔ ̢̧̢̠̙̜̙̣̟̏̒̕ ̘̏ ̡̤̗̟̝̑̕ ̢̣̤̞̣̬̔̕ ̤̘̟̒̒ ̡̢̠̤̕͹

̛̜̙̙̑ ̨̠̟̜̤̙̜̙ ̢̟̘̝̟̗̞̟̣̭̒ ̡̡̠̙̟̣̣̭̑̏̕ ̘̞̞̙̰̏ ̙ ̟̠̬̣ ̒

̤̪̙̦̒̔̕ ̤̘̦̒̏ ˢ̡̛̜̙̟̙̣̞̙̙̑̏̕ ̙ ˣ̡̝̞̙̙̏̕͜ ̡̛̟̣̟̬̕ ̢̟̞̰̓̔̕

̢̤̠̩̞̟̕ ̡̟̣̯̣̏̑̏ ̒ ̤̘̦̒̏ ̡̙̟̞͙̓̏̕

ˡ̟̜̭̩̟̕ ̞̙̝̞̙̒̏̕ ̢̤̜̰̣̰̔̕̕ ̡̘̙̣̙̯̏̒ ̢̛̝̗̤̘̟̟̟̒̒̓̕ ̘̙̝̟̒̏͹

̢̣̙̰̔̒͛̕̚ ˴̡̢̞̙̙̣̣̒̕̕ ̣̒̔̕̕ ̛̣̙̞̟̏̒̕ ̢̡̨̢̟̣̤̞̙̣̟̔̒̕ ̢

̨̢̟̣̣̞̞̬̝̙̒̕̕̕ ̙ ̡̘̤̗̞̬̝̙̏̑̕ ̤̘̝̙͙̒̏ ˰̡̠̟̣̜̙̔̏̒̏̕̕ ̙ ̨̟̤̯̑̏͹

̢̪̙̰̕ ̡̢̤̞̙̙̣̣̒̏̕̕ ̛̣̙̞̟̏̒ ̨̢̤̣̤̯̣̏̒ ̒ ̡̞̣̟̬̦̓̏̒ ̡̡̠̟̝̝̦̓̏̏

̡̨̘̜̙̞̬̦̏ ̡̤̟̞͙̒̕̚ ˢ ̟̤̓̔ ̤̘̒ ̢̣̜̏ ̟̞̙̝̔ ̙̘ ̢̬̩̙̦̒

̨̤̞̬̦̑̕ ̘̞̙̏̒̔̕̕̚ ˱̢̢̢̛̟̙̟̚̚ ˵̡̧̙̙̔̏̕̕͜ ̠̟̙̩̙̦̑̔̒̕ ̒ ̡̛̛̟̞̤͹

̢̕ ̞̏ ̨̠̟̜̤̞̙̕̕ ̡̞̣̓̏̏ ̠̟ ˰̡̡̟̝̝̓̏̕ ̢̡̨̢̛̣̣̙̟̟̏̓̓̕̕ ̡̘̙̣̙̰̏̒͜

̨̣̟ ̢̢̤̪̣̞̞̟̒̕̕ ̠̟̜̙̰̜̟̒ ̞̏ ̡̘̙̣̙̏̒̕ ̨̞̤̞̟̏͹̢̢̢̛̙̜̟̣̜̭̟̔̒̏̕̕̚

̘̬̑̏ ̡̢̤̞̙̙̣̣͙̒̏̕̕ ˡ̬̜ ̢̟̘̞̔̏ ˷̡̞̣̕ ̛̛̟̜̜̣̙̞̟̟̒̓̕ ̠̟̜̭̘̟̒̏͹

̞̙̰͜ ̡̛̟̣̟̬̚ ̢̜̤̗̙̣ ̛̠̜̟̪̟̏̔̚ ̒ ̡̠̟̞̙̙̒̔̕̕ ̢̢̙̜̟̞̙̔̒̏̕̚ ̠̟

̡̡̠̙̟̙̣̣̞̬̝̕ ̡̞̠̜̞̙̰̝̏̏̒̕ ̡̘̙̣̙̰̏̒ ̛̞̤̙̏ ̙ ̛̣̦̞̙̙̕͜ ̓̔̕

̢̢̢̟̤̪̣̜̰̯̣̰̒̕ ̢̢̙̜̟̞̙̰̔̒̏̕ ̠̟ ̨̞̤̞̬̝̏ ̡̛̠̟̣̝̏̕͜ ̢̰̘̞̞̬̝̒̏ ̢

̧̙̟̝̙̙̞̟̑̔̕̚͜ ̛̮̟̜̟̙̓̕̚ ̙ ̡̧̙̟̞̜̭̞̬̝̏̏ ̡̡̠̙̟̟̠̟̜̭̘̟̞̙̝͙̔̒̏̕

ˢ ˴̡̢̞̙̙̣̣̒̕̕̕ ̢̙̝̣̰̕̕ ˳̡̛̦̞̟̠̏̕͜ ̜̞̟̓̏̒̚ ̨̘̏̔̏̕̚ ̡̛̟̣̟̟̟̓

̢̰̜̰̣̰̒̕ ̡̛̠̟̗̔̔̏̕ ̙ ̛̠̟̟̣̟̔̓̒̏ ̛ ̢̢̝̟̣̟̰̣̜̭̞̟̏̕̚ ̰̣̜̭̔̕̕͹

̢̞̟̣̙ ̝̜̬̦̏ ̙ ̢̡̞̙̦̔̕ ̧̙̞̞̟̙̟̞̞̬̦̒̏ ̡̡̠̠̙̰̣̙̔̕̚͜ ̡̨̛̟̝̝̕̕͹

̢̛̟̕ ̢̟̟̞̙̒̕̕ ̨̞̤̞̬̦̏ ̘̞̞̙̏̚͜ ̡̙̘̟̣̞̙̑̕̕̚͜ ̞̟̤͹̦̤̏ ̙ ̛̞̤̟̝̏̕͹

̛̙̦ ̣̦̞̟̜̟̙̓̕̚͜ ̙ ̡̨̠̔̏̏̕̕ ̙̦ ̞̏ ̡̛̬̞̟ ̨̞̤̞̟̏͹̨̢̛̣̦̞̙̟̕̕̚

̡̧̛̠̟̤̙̙͙̔ ˢ ˸̨̢̛̞̟̝̕̕ ̢̡̢̟̤̣̞̞̟̝̓̔̏̒̕ ̡̢̤̞̙̙̣̣̒̕̕̕ ̢̣̭̕

̢̒̕ ̢̤̜̟̙̰̒ ̞̕ ̛̣̟̜̭̟ ̜̰̔ ̨̠̟̜̤̞̙̰̕ ̨̢̛̣̞̞̟̟̏̒̓̕̕ ̡̟̘̟̑̏̒̏͹

̞̙̰͜ ̞̟ ̙ ̜̰̔ ̡̨̝̟̞̙̞̟̟̓̏̓ ̡̘̙̣̙̰̏̒ ̨̢̜̙̞̟̣̙͙ ˡ̟̜̭̩̟̕ ̞̙̝̒̏͹

̞̙̕ ̤̜̞̟̔̕̕ ̤̦̟̞̟̔̒͹̡̢̞̣̞̞̟̝̤̏̒̒̕ ̙ ̡̨̢̛̠̣̙̟̣̙̟̝̤̏̕ ̢̟̠̙̒͹

̣̞̙̯̏͜ ̨̢̛̥̙̘̙̟̕̚ ̡̛̤̜̭̣̤̕͜ ̢̟̤̤̔̓ ̙ ̟̣̬̦̤̔ ̢̣̤̞̣̟͙̔̒̕ ˧̙̘̞̭

̞̩̙̦̏ ̢̣̤̞̣̟̔̒̕ ̢̞̬̪̞̏̏̕ ̡̛̰̙̝̙ ̢̟̬̣̙̰̝̙̑͜ ̠̟̜̞̬̝̙ ̡̨̣̟̒̕͹

̢̣̒̏ ̙ ̨̞̤̞̟̟̏̓ ̢̛̠̟̙͙̏

˯̫̙̞̞̞̬̑̔̕̕̚ ˲̟̣̒̕ ̨̢̟̤̯̪̙̦̰̑̏ ˸̨̢̛̞̟̟̓̕̕ ̢̡̢̟̤̣̞̓̔̏̒̕͹

̞̟̟̓ ̡̢̤̞̙̙̣̣̒̏̕̕ ̢̡̡̥̟̝̙̟̞̒̏ ̙̘ ̡̢̠̣̙̣̜̔̏̒̕̕̕̚ ̢̣̤̞̔̕͹

̨̢̛̙̦̕ ̟̫̙̞̞̙̑̔̕̕̚͜ ̢̨̟̠̙̯̪̙̦̑̒̏̕̕ ̡̢̙̞̣̬̕̕ ̢̣̤̞̣̟̔̒̕ ̒

̡̨̘̜̙̞̬̦̏ ̢̡̥̦̏̕ ̨̤̞̟̑̕̚ ̙ ̨̞̤̞̟̒̑̕̕̚ ̢̰̣̜̭̞̟̣̙͙̔̕̕

ˮ̢̛̛̟̜̭̟̕ ̜̣̕ ̡̠̟̰̔̔ ˸̨̢̛̞̙̕̕̚ ̢̡̢̟̤̞̙̙̣̣̓̒̕̕ ̠̟̗̣̑̔̏̕̕ ̒

̡̢̛̛̟̞̤̕ ˰̡̡̟̝̝̓̏ ̡̘̙̣̙̰̏̒ ̢̰̣̜̭̞̟̣̙̔̕̕ ̢̨̢̛̣̤̞̙̦̔̕̕

̟̫̙̞̞̙̑̔̕̕̚ ˭̢̡̢̙̞̙̣̣̒̏̕ ̡̟̘̟̞̙̰̑̏̒̏ ̙ ̛̞̤̙̏ ˱̢̢̟̙̙͙ ˢ

̡̛̝̦̏̏ ̞̞̟̔̏̚ ˰̡̡̟̝̝̬̓̏ ̡̠̙ ˴̡̢̞̙̙̣̣̒̕̕̕ ̢̤̠̩̞̟̕ ̧̛̥̤̞̙̟͹

̡̞̙̤̯̣ ˷̡̞̣̕ ̡̝̗̤̞̟̞̬̦̔̏̔̕ ̙ ̝̟̜̟̗̞̬̦̔̕ ̡̛̠̟̣̟̒̕͜ ̛̩̟̜̏

̢̨̢̛̣̤̞̟̟̔̓̕̕ ̛̣̙̏̒̏͜ ̢̣̤̙̰̔ ̢̛̘̤̟̘̠̙̙̒̏͜ ˷̡̞̣̕ ̡̘̟̟̟̟̔̒̓

̡̟̘̑̏̏ ̗̙̘̞̙͜ ̢̣̤̙̰̔ ˣ˳˯ ̙ ̢̨̢̛̣̤̞̰̔̏̕̕ ̧̨̟̞̟̞̰̏̕ ̢̢̛̟̝̙̙̰

ͱ˨̏ ̨̢̛̣̞̞̟̏̒̕̕̕ ̡̟̘̟̞̙̑̏̒̏̕Ͳ͙

ˤ̜̰ ̡̧̟̞̙̘̙̙̓̏̏ ̢̡̠̟̣̙̞̟̒̚ ̡̟̣̬̏̑ ̒ ˴̡̢̞̙̙̣̣̒̕̕̕ ̛̣̗̏̕

̧̡̛̥̤̞̙̟̞̙̤̣̕ ̢̨̢̛̣̤̞̙̔̕̕̚ ̢̡̠̟̣̙̞̬̒̚ ̛̜̤͙̑ ˢ ̢̡̠̟̣̙̞̬̦̒

̘̜̦̏̏ ̙ ̤̦̔̒ ̠̜̣̜̭̞̬̦̏̒̏̕ ̢̢̞̦̑̏̏̕̚ ̢̣̤̯̣̔̒̕̚ ̢̡̠̟̣̙̞̬̦̒

̢̧̛̙͙̕̚ ˲̟̞̰̓̔̕ ̞̏ ̛̣̙̞̟̏̒̚ ̢̣̙̙̏̔ ̢̞̦̟̙̣̰̏̔ ̢̡̢̣̟̙̣̜̭̣̟̒̕

˴̡̢̢̛̞̙̙̣̣̟̟̒̓̕̕ ̢̛̝̠̤̏̏͜ ̞̏ ̡̡̡̣̙̣̟̙̙̕ ̡̛̟̣̟̟̟̓ ̒ ̜̙̗̑̏̚͹

̩̕̕ ̡̝̰̒̕ ̡̢̠̜̞̙̤̣̰̏̕ ̞̙̒̒̔̕̕̕ ̒ ̢̧̛̮̠̜̤̣̙̯̏̏ ̡̣̦̕ ̨̤̞̬̦̑̕

̡̢̛̟̠̤̟̒ ̙ ̟̪̗̙̣̙̰͙̑̕

Отдел международного сотрудничества:

͙̓ ˣ̡̟̘̞̬̚͜ ̤̜͙ ˹̡̙̠̟̒̏̕͜ ͙̔

͝ R͹\MWZ͛ W]cRa]McW^]MZ̓PVRbd͙ad

˳̜̥̟̞͛̕̕ ή ͈

͉

͹ ͹

23

̡̞̠̜̞̙̰̏̏̒̕

̛̠̟̟̣̟̙̔̓̒

̢̡̡̝̙̣̣̤̬̏̓̏

31

̡̞̠̜̞̙̏̏̒̕̕

̛̠̟̟̣̟̙̔̓̒

̡̛̜̙̣̑̏̏̏̒̏̏

5

̢̧̢̠̙̜̭̞̟̣̏̕̕̚

12

̡̡̠̟̝̝̓̏

̡̡̟̙̞̣̤̬̔̏

31

̡̡̠̟̝̝̓̏̏

̢̡̡̠̙̞̣̤̬̏̏

˨̏ ̢̠̟̜̞̔̕̕̕ ̡̝̰̒̕ ̡̛̟̣̬̣̬

̙ ̨̞̜̙̏̏ ̧̡̛̥̤̞̙̟̞̙̟̣̭̒̏ ̡̣̙

̢̢̡̧̙̣̙̟̞̞̬̦̔̏̕ ̢̟̣̒̏̕

̢̡̨̢̛͈̙̣̟̙̙̕̕͜ ̨̢̛̛̮̟̞̟̝̙̙̕̕

̙ ̡̨̢̛̯̙̙̙̔̕ ̛̞̤̙͉͙̏

Адрес университета:

͜ ˸̨̢̛̞̰̏̕̕ ˱̢̛̠̤̜̙̑̏̕͜ ͙̓ ˣ̡̟̘̞̬̚͜ ̤̜͙ ˹̡̙̠̟̒̏̕͜ ͙̔

Приемная ректора:

ή ͈

͉

͹ ͹ ͙ ˳̜̥̟̞̕̕ ̜̰̔ ̢̡̛̠̟̏̒Χ̢̛̥̏͛ ή ͈

͉

͹ ͹ ͙ 6͹\MWZ͛ \MWZ̓PVRbd͙ad

Приемная комиссия:

͙̓ ˣ̡̟̘̞̬̚͜ ̑͹̡ ˤ̤̔̏̒̏̕͜ ͜ ͹̚ ̨̤̞̬̑̕̚ ̡̢̛̟̠̤͝

www.pk.chesu.ru

R͹\MWZ͛ _b̓PVRbd͙ad͝ ˳̜̥̟̞͛̕̕ ή ͈

͉

͹ ͹ ͜ ή ͈

͉

͹ ͹

5