Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 190 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 190 Next Page
Page Background

Чеченский

государственный

университет

В университете более 15 000 обучающихся,

а учебный процесс ведется в следующих

учебных подразделениях:

΄ ˠ̡̨̢̛̟̣̦̞̟̜̟̙̙̓̓̕̕̚ ̢̙̞̣̙̣̤̣͝

΄ ˩̢̞̣̙̣̤̣ ̟̠̟̜̞̙̣̜̭̞̟̟̔̓̕ ̡̢̢̠̟̥̙̟̞̜̭̞̟̟̏̓̕

̡̟̘̟̞̙̰̑̏̒̏͝

΄ ˩̢̞̣̙̣̤̣ ̨̨̢̛̞̟̕̕̚ ̙ ̟̪̑̕̚ ̥̙̜̟̜̟̙̙̓͝

΄ ˩̢̞̣̙̣̤̣ ̛̛̮̟̞̟̝̙̙ ̙ ̢̥̙̞̞̟̏̒͝

΄ ˭̧̢̛̙̙̞̙̔̕̚ ̢̙̞̣̙̣̤̣͝

΄ ̙̟̜̟̟̑̓͹̨̢̛̦̙̝̙̙̕̚ ̛̥̤̜̭̣̣̏̕͝

΄ ̢̡̨̢̛̙̣̟̙̙̕̚ ̛̥̤̜̭̣̣̏̕͝

΄ ̛̥̤̜̭̣̣̏̕ ̡̟̥̙̙̓̓̏̕ ̙ ̛̟̮̟̜̟̙̙̓̓̕͝

΄ ̛̥̤̜̭̣̣̏̕ ̢̡̢̟̤̣̞̞̟̟̓̔̏̒̓̕ ̡̤̠̜̞̙̰̏̒̕͝

΄ ̛̥̤̜̭̣̣̏̕ ̢̡̙̞̟̣̞̞̬̦̏ ̛̰̘̬̟̒͝

΄ ̛̥̤̜̭̣̣̏̕ ̡̧̙̞̥̟̝̙̟̞̞̬̦̏ ̣̦̞̟̜̟̙̓̕̚͝

΄ ̛̥̤̜̭̣̣̏̕ ̛̝̣̝̣̙̙̏̏̕ ̙ ̡̛̟̝̠̭̯̣̞̬̦̕ ̣̦̞̟̜̟̙̓̕̚͝

΄ ̛̥̤̜̭̣̣̏̕ ̛̥̙̘̙̙ ̙ ̡̧̙̞̥̟̝̙̟̞̞̟̏͹

̧̛̛̟̝̝̤̞̙̙̟̞̞̬̦̏ ̣̦̞̟̜̟̙̓̕̚͝

΄ ̡̨̢̛̯̙̙̙̔̕̚ ̛̥̤̜̭̣̣͙̏̕

fff͙PVRbd͙ad

̢̟̞̟̞̒̏

͙̓

˲̟̞̰̓̔̕ ˸̨̢̛̞̙̕̕̚ ̢̡̢̟̤̣̞̞̬̓̔̏̒̕̚ ̡̢̤̞̙̙̣̣̒̕̕ ͼ ̮̣̟ ̢̡̟̒̕͹

̝̞̞̟̕̕ ̢̡̡̢̬̣̟̘̙̯̪̰̑̏̒̒̏̕̕ ̡̟̘̟̣̜̭̞̟̑̏̒̏̕̕ ̨̡̤̗̞̙̔̕̕̕͜

̡̛̟̣̟̟̕ ̢̣̙̣̏̒ ̢̟̒̕̚ ̧̜̭̯̕ ̡̡̥̟̝̙̟̞̙̒̏̕ ̢̛̛̬̟̟̙̞̣̜̜̣̤̒̕̕͹

̜̭̞̟̟̏̓ ̢̜̟̰ ̢̟̪̣̑̒̏̕͜ ̛̠̟̟̣̟̤̔̓̒ ̙ ̡̛̠̠̟̟̣̟̤̔̓̒̕̕ ̡̟̘̟̞̑̏̒̏͹

̞̟̟̓͜ ̧̡̛̜̙̥̙̙̟̞̞̟̟̒̏̒̏̓ ̙ ̢̡̟̣̟̞̞̟̟̒̑̒̏̓̕ ̢̧̢̠̙̜̙̣̏̏̕͜

̢̢̠̟̟̞̟̟̑̓ ̢̢̡̣̟̟̞̞̒̕̕ ̡̢̘̙̣̭̰̏̒̒̏ ̒ ̢̡̟̝̞̞̟̝̒̕̕ ̢̧̛̟̙̟̤̜̭͹

̡̣̤̞̟̝ ̡̢̡̢̠̟̣̞̣͙̏̒̕ ˮ̩̏ ̤̘̒ ̢̰̜̰̣̰̒̕ ̟̞̙̝̔ ̙̘ ̤̪̙̦̒̔̕

̧̡̞̣̟̒̕ ̡̟̘̟̞̙̰̑̏̒̏ ̙ ̛̞̤̙̏ ̒ ˲̡̟̒̕̕͹˫̢̛̛̘̟̝̏̒̏ ̡̥̜̭̞̟̝̔̏̕̕

̡̛̟̤̓̕͜ ̡̡̥̟̝̙̤̯̪̙̦ ̢̧̡̛̛̬̟̟̜̙̥̙̙̟̞̞̬̒̒̏̒̏̕ ̙ ̡̛̛̟̞̤̞̣̟̕͹

̢̢̠̟̟̞̬̑̕ ̡̛̬̏̔ ̜̰̔ ̢̡̟̝̞̞̟̟̒̓̕̕ ̡̛̬̞̏ ̡̣̤͙̔̏ ˢ̢̕ ̮̣̟ ̬̜̟̑

̬̑ ̞̟̘̝̟̗̞̟̒̕ ̘̑̕ ̨̢̤̣̙̰̏ ̒ ̢̤̭̔̑̕ ̤̘̒̏ ˰̡̟̟̒̓̕ ˰̡̘̙̞̣̔̏̕̕

˸̨̢̛̞̟̕̕̚ ˱̢̛̠̤̜̙̙̑̕ ˣ̡̟̰̕ ˱̢̢̟̙̙ ˠ̦̝̣̏̏͹˶̗̙̏̔ ˫̡̬̟͙̏̔̒̏ ˢ

̡̢̞̠̟̣̟̕̕ ̜̰̔ ̡̢̛̠̤̜̙̙̑̕ ̡̝̰̒̕ ̟̞ ̢̛̣̟̟̚ ̙ ̡̣̟̒̔̕ ̡̡̠̙̗̙̔̕͹

̢̜̰̒̏ ̡̢̛̤̏͜ ̡̞̠̜̞̞̟̟̏̏̒̓̕ ̞̕ ̛̣̟̜̭̟ ̞̏ ̢̢̟̣̞̟̜̞̙̒̏̒̕̕ ̡̙̞̥̏͹

̢̡̡̛̣̤̣̤̬ ̡̙̟̞̓̏̕͜ ̞̟ ̙ ̞̏ ̢̡̛̟̩̕̚̕̕ ̟̘̟̞̟̜̞̙̒̑̒̕̕ ̡̟̘̟̑̏̒̏͹

̣̜̭̞̟̕̚ ̢̡̥̬̕͜ ̒ ̨̢̢̣̞̟̣̙̏͜ ̧̠̟̜̞̟̞̞̟̟̓̕ ̧̡̛̥̤̞̙̟̞̙̟̞̙̰̒̏

˸̨̢̛̞̟̟̓̕̕ ̢̡̢̟̤̣̞̞̟̟̓̔̏̒̓̕ ̡̢̤̞̙̙̣̣͙̒̏̕̕ ˴̡̢̞̙̙̣̣̒̕̕ ̢̟̓̔̕͹

̞̰ ̠̟̝̞̙̣ ̙ ̨̣̙̣ ̠̝̰̣̭̏ ̢̟̟̒̓̕ ̡̟̰̓̕͜ ̟̣̩̟̔̏̒̓̕ ̗̙̘̞̭ ̘̏

̢̣̜̟̒̕̕ ̤̤̪̑̔̕̕ ̙ ̡̝̙̞̟̕ ̞̟̑̕ ̞̏̔ ̟̜̟̟̓̒̚ ̨̨̢̛̞̟̟̓̕̕ ̡̞̟͙̏̔̏

˰̡̧̟̣̞̙̒̏̕̕ ̤̘̒̏ ̢̟̞̰̓̔̕ ͼ ̛̣̗̏̕ ̨̘̞̙̣̜̭̞̰̏̏̕ ̢̘̜̤̏̓̏

̡̢̛̤̟̟̣̒̔̒̏ ̡̙̟̞̓̏̕ ̒ ̧̜̙̕ ˰̨̟̣̞̟̟̓̕ ˰̡̢̢̡̟̥̟̏̕ ˸̨̢̛̞̟̟̓̕̕

̢̡̢̟̤̣̞̞̟̟̓̔̏̒̓̕ ̡̢̤̞̙̙̣̣̒̏̕̕ ˣ̜̬̏̒ ˸̨̢̛̞̟̕̕̚ ˱̢̛̠̤̜̙̙̑̕

ˣ̡̟̰̕ ˱̢̢̟̙̙ ˱̝̘̞̏̏̏ ˠ̨̦̝̣̟̙̏̒̏ ˫̡̬̟͙̏̔̒̏ ˥̟̓ ̡̛̠̟̗̔̔̏̕ ̙

̨̢̤̣̙̏̕ ̒ ̢̣̞̟̜̞̙̙̏̒̕ ̙ ̡̧̠̟̣̞̙̙̒̏̕ ̤̘̒̏ ̡̟̠̜̙̜̙̔̕̕ ̣̝̠̬̕

̡̘̙̣̙̰͙̏̒

˵̡̜̭̞̟̔̏̕̕̕ ̢̡̢̟̤̣̞̞̟̓̔̏̒̕̕ ̯̗̣̞̟̑̔̕̕ ̡̟̘̟̣̜̭̞̟̑̏̒̏̕̕

̨̡̤̗̞̙̔̕̕̕ ̢̬̩̟̒̓̕ ̡̟̘̟̞̙̰̑̏̒̏ ͱ˸̨̢̛̞̙̕̕̚ ̢̡̢̟̤̣̞̞̬̓̔̏̒̕̚

̡̢̤̞̙̙̣̣̒̕̕Ͳ ̣̒̔̕̕ ̢̟̯̒ ̢̡̙̣̟̙̯ ̟̣ ̡̥̜̰̒̏̕

̟̓̔̏͜ ̛̟̓̔̏

̡̢̛̟̣̬̜̰ ˣ̡̢̛̟̘̞̞̙̕̚ ̨̢̛̤̙̣̜̭̙̕̚ ̢̙̞̣̙̣̤̣͙

̡̝̣̏̏

̟̓̔̏

̢̙̞̣̙̣̤̣ ̡̡̠̟̘̟̞̑̏̒̏̕ ̒ ˸̨̞̟̕̕͹˩̢̛̞̤̩̙̓̚ ̢̡̢̟̤̣̞̞̬̓̔̏̒̕̚

̡̢̤̞̙̙̣̣͙̒̕̕

̡̥̜̰̒̏̕

̟̓̔̏ ˸̨̞̟̕̕͹˩̢̛̞̤̩̙̓̚ ̢̡̟̤̓̔̏͹

̢̣̞̞̬̒̕̚ ̡̢̤̞̙̙̣̣̒̕̕ ̬̜̑ ̡̠̙̝̞̟̞̒̏̕̕̕ ̒ ˸̨̢̛̞̙̕̕̚ ̢̡̟̤̓̔̏͹

̢̣̞̞̬̒̕̚ ̡̢̤̞̙̙̣̣͙̒̕̕

САИДОВ Заурбек Асланбекович

ͼ ̡̡̛̣̟̕͜

̛̞̙̣̏̔̔̏ ̨̢̛̛̮̟̞̟̝̙̙̦̕ ̛̞̤͙̏ ˴̢̟̣̟̞̔̕ ̢̬̩̒̕̚

̡̞̬̏̓̏̔ ˸̨̢̛̞̟̕̕̚ ˱̢̛̠̤̜̙̙̑̕ ͼ ̡̟̞̔̏̕ ̙̝̞̙̕

ˠ̦̝̣̏̏ ˫̡̬̟͙̏̔̒̏

4