Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 272 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 272 Next Page
Page Background

119034

ɝ

.

Ɇɨɫɤɜɚ ɭɥ Ɉɫɬɨɠɟɧɤɚ

8

+7 499 245 30 02

info@linguanet.ru www.linguanet.ru

ɎȿȾȿɊȺɅɖɇɈȿȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇɈȿȻɘȾɀȿɌɇɈȿɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɖɇɈȿɍɑɊȿɀȾȿɇɂȿȼɕɋɒȿȽɈɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɈȽɈɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂə

ɆɈɋɄɈȼɋɄɂɃ

ȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇɕɃ

ɅɂɇȽȼɂɋɌɂɑȿɋɄɂɃ

ɍɇɂȼȿɊɋɂɌȿɌ

ɊȿɄɌɈɊ ɆȽɅɍ ȺɄȺȾȿɆɂɄ ɊȺɈ

ȾɈɄɌɈɊ

ɉȿȾȺȽɈȽɂɑȿɋɄɂɏ ɇȺɍɄ

ɉɊɈɎȿɋɋɈɊ

ɂ

.

ɂ ɏȺɅȿȿȼȺ

ɇȾɆɎ

ɸɭɩ ɩɟɣɨ ɣɢ ɨɛɣɜɩɦɠɠ ɣɨɭɠɨɬɣɝɨɩ ɫɛɢɝɣɝɛɹɴɣɰɬɺ ɣɨɨɩɝɛɱɣɩɨɨɶɰ ɝɮɢɩɝ ɋɩɬɬɣɣ

,

ɪɫɣɢɨɛɨɨɶɤ ɦɣɟɠɫ ɝɶɬɳɠɞɩ ɦɣɨɞɝɣɬɭɣɲɠɬɥɩɞɩ ɩɜɫɛɢɩɝɛɨɣɺ

Ɇɣɨɞɝɣɬɭɣɲɠɬɥɣɤ ɮɨɣɝɠɫɬɣɭɠɭ

ɣɞɫɛɠɭ ɝɛɡɨɮɹ ɫɩɦɷ ɝ

ɬɣɬɭɠɧɠ ɝɶɬɳɠɞɩ ɩɜɫɛɢɩɝɛɨɣɺ ɨɠ

ɭɩɦɷɥɩ ɝ ɋɩɬɬɣɣ

,

ɨɩ ɣ ɝ ɧɣɫɩɝɩɧ

ɪɫɩɬɭɫɛɨɬɭɝɠ

15

ɧɛɫɭɛ

2013

ɞɩɟɛ ɥ ɇȾɆɎ ɪɫɣɬɩɠɟɣɨɣɦɬɺ Ƀɫɥɮɭɬɥɣɤ

ɞɩɬɮɟɛɫɬɭɝɠɨɨɶɤ ɦɣɨ

-

ɞɝɣɬɭɣɲɠɬɥɣɤ ɮɨɣɝɠɫɬɣɭɠɭ ɝ ɥɛɲɠɬɭɝɠ ɩɜɩɬɩɜɦɠɨɨɩɞɩ ɬɭɫɮɥɭɮɫɨɩɞɩ ɪɩɟɫɛɢɟɠɦɠɨɣɺ

ɯɣɦɣɛ

-

ɦɛ

) -

ɀɝɫɛɢɣɤɬɥɩɞɩ ɦɣɨɞɝɣɬɭɣɲɠɬɥɩɞɩ ɣɨɬɭɣɭɮɭɛ ɀȻɆɃ ɇȾɆɎ

ɉɭɟɛɝɛɺ

ɟɛɨɷ

ɭɫɛɟɣɱɣɺɧ

ɣ

ɬɦɠɟɮɺ

ɬɩɝɫɠɧɠɨɨɶɧ

ɭɠɨɟɠɨɱɣɺɧ

,

ɇȾɆɎ

ɮɡɠ

ɜɩɦɠɠ

85

ɦɠɭ

ɝɶɪɮɬɥɛɠɭ ɥɩɧɪɠɭɠɨɭɨɶɰ ɪɫɩɯɠɬɬɣɩɨɛɦɩɝ ɬ ɪɫɠɝɩɬɰɩɟɨɶɧ ɢɨɛɨɣɠɧ ɥɛɥ ɧɣɨɣɧɮɧɟɝɮɰ ɣɨɩ

-

ɬɭɫɛɨɨɶɰ

ɺɢɶɥɩɝ

ɝ

ɩɜɦɛɬɭɣ

ɦɣɨɞɝɣɬɭɣɥɣ

,

ɪɠɫɠɝɩɟɛ

ɣ

ɪɠɫɠɝɩɟɩɝɠɟɠɨɣɺ

ɛ

ɭɛɥɡɠ ɧɣɫɩɝɩɤ

ɸɥɩɨɩɧɣɥɣ

,

ɧɠɡɟɮɨɛɫɩɟɨɩɞɩ

ɪɫɛɝɛ

ɪɫɛɝɩɝɩɞɩ

ɩɜɠɬɪɠɲɠɨɣɺ

ɨɛɱɣɩɨɛɦɷɨɩɤ

ɜɠɢɩɪɛɬɨɩɬɭɣ

,

ɫɠɥɦɛɧɨɩɤ ɟɠɺɭɠɦɷɨɩɬɭɣ

,

ɧɠɡɟɮɨɛɫɩɟɨɶɰ ɩɭɨɩɳɠɨɣɤ

,

ɬɩɱɣɩɦɩɞɣɣ

,

ɪɩɦɣɭɩɦɩɞɣɣ

,

ɡɮɫɨɛɦɣ

-

ɬɭɣɥɣ

,

ɧɣɫɩɝɩɤ

ɥɮɦɷɭɮɫɶ

,

ɢɛɫɮɜɠɡɨɩɞɩ

ɫɠɞɣɩɨɩɝɠɟɠɨɣɺ

ɣɨɯɩɫɧɛɱɣɩɨɨɩɤ

ɜɠɢɩɪɛɬɨɩɬɭɣ

,

ɧɠɡɟɮɨɛɫɩɟɨɩɞɩ

ɭɮɫɣɢɧɛ ɣ

ɞɩɬɭɣɨɣɲɨɩɤ ɟɠɺɭɠɦɷɨɩɬɭɣ

,

ɭɠɩɦɩɞɣɣ ɣ ɪɩ ɟɫɮɞɣɧ ɨɛɪɫɛɝɦɠɨɣ

-

ɺɧ ɪɩɟɞɩɭɩɝɥɣ Ƚɶɪɮɬɥɨɣɥɣ ɝɮɢɛ ɝɶɬɩɥɩ ɱɠɨɺɭɬɺ ɥɛɥ ɝ ɋɩɬɬɣɣ

,

ɭɛɥ ɣ ɢɛ ɫɮɜɠɡɩɧ

ɉɊȿȾɍɇɂȼȿɊɋɂɌȺɊɂɃ

9-11

ɤɥɚɫɫɵ

ɋɉȿɐɂȺɅɂɌȿɌ

5

ɥɟɬ

3

ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ

ȻȺɄȺɅȺȼɊɂȺɌ

4

ɝɨɞɚ

18

ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

24

ɩɪɨɮɢɥɹ

ȺɋɉɂɊȺɇɌɍɊȺ

3

ɝɨɞɚ

11

ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

27

ɩɪɨɮɢɥɟɣ

ɆȺȽɂɋɌɊȺɌɍɊȺ

2

ɝɨɞɚ

18

ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

21

ɩɪɨɮɢɥɶ

ȾɈɄɌɈɊȺɇɌɍɊȺ

3

ɝɨɞɚ

2

ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ

6

ɩɪɨɮɢɥɟɣ